Bijgewerkt 01/31/2021

Overzicht

Klimaatwerk ("Klimaatwerk", "wij", "ons" of "onze") zet zich in voor de bescherming van de privacy van persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die een van de sites bezoekt die eigendom zijn van Klimaatwerk, dat omvat, maar niet beperkt is tot: klimaatjobs (https://klimaatjobs.niceboard.co) (collectief, de "Sites") en gebruik maakt van de diensten die daarop beschikbaar zijn (de "Diensten"). Wijzigingen in dit Privacybeleid zullen worden geplaatst op de Site en/of Diensten en zullen van kracht zijn op het moment van plaatsing. Indien u gebruik blijft maken van de Site en/of de Diensten na de bekendmaking van een wijziging van dit privacybeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met die wijziging.

Toestemming en informatieverzameling en -gebruik Wanneer u zich registreert als gebruiker van onze Site en Services, vragen wij u om persoonlijke gegevens die worden gebruikt om uw account te activeren, de Services aan u te verlenen, met u te communiceren over de status van uw account, en voor andere doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens en bepaalde andere gegevens over u kunnen door ons worden gevraagd om de Diensten te verlenen of kunnen door u worden vrijgegeven tijdens uw gebruik van de Diensten. U zult ook worden gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te maken, die deel zullen uitmaken van uw accountgegevens.

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken en door ons in te schakelen om u de Diensten te verlenen, stemt u vrijwillig in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van dergelijke persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. De rechtsgrondslagen voor onze verwerking van persoonsgegevens zijn primair dat de verwerking noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten en dat de verwerking wordt uitgevoerd in onze gerechtvaardigde belangen, die hieronder nader worden toegelicht. Zonder het voorgaande te beperken, kunnen wij u bij gelegenheid om toestemming vragen wanneer wij uw persoonlijke informatie in specifieke omstandigheden verzamelen, gebruiken of bekendmaken.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen die werknemers toegang hebben tot uw persoonlijke informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Wij kunnen uw persoonlijke of accountgegevens gebruiken en bekendmaken voor de volgende doeleinden:

Om de Site en Diensten aan u en aan andere gebruikers van de Site en Diensten te leveren; Om de kwaliteit van de Site en Diensten te verbeteren door middel van polls, enquêtes en andere soortgelijke feedbackverzamelende activiteiten uitgevoerd door Klimaatwerk en/of derden; Om uw accountinformatie aan te maken, te beheren en te controleren, en om toegangsrechten tot de Site en Diensten te verifiëren; Om uw account te factureren; Om met u te communiceren (onder voorbehoud van uw opt-out rechten zoals uiteengezet in dit Privacybeleid), met inbegrip van maar niet beperkt tot het doel om u te voorzien van informatie over de Diensten, of u te informeren over wijzigingen of toevoegingen aan de Diensten of over de beschikbaarheid van andere diensten of functies die wij aanbieden; Om serviceniveaus te beoordelen, verkeerspatronen te monitoren en de populariteit van verschillende functies en serviceopties van de Site en/of Services te meten; Om dit Privacybeleid of onze Servicevoorwaarden af te dwingen; Om bescherming te bieden tegen fraude of fouten, en om te reageren op claims van schending van onze rechten of die van derden; Om te reageren op uw verzoeken om klantenservice; Om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van u, ons, onze gebruikers en het publiek te beschermen; en Zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of zoals geautoriseerd door de toepasselijke wetgeving. Voor de facturering van uw account (als u een betaalde account heeft) en om betalingen te verwerken, maakt Klimaatwerk gebruik van derde partij betaal gateways, zoals Stripe, die uw credit card en andere betalingsinformatie zullen gebruiken in overeenstemming met hun respectievelijke privacy beleid. Klimaatwerk is niet aansprakelijk jegens u of enige andere persoon voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit onbevoegd gebruik, publicatie, openbaarmaking of enig ander misbruik van dergelijke betalingsinformatie, met inbegrip van credit card informatie.

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels van dit Privacybeleid worden nageleefd en dat deze derden voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar wij een beroep doen op externe dienstverleners. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten uw land van verblijf, waar andere regels voor gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw land. Terwijl dergelijke informatie zich buiten Canada bevindt, is zij onderworpen aan de wetten van het land waar zij wordt bewaard, en kan zij worden vrijgegeven aan de regeringen, rechtbanken of wetshandhavings- of regelgevende instanties van dat andere land, overeenkomstig de wetten van dat land. Onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens zullen echter te allen tijde onder dit Privacybeleid blijven vallen en, indien van toepassing, zullen wij voldoen aan de vereisten van de General Data Protection Regulation ("GDPR"), die adequate bescherming biedt voor de overdracht van persoonlijke gegevens vanuit de EU/EER naar derde landen.

Wij kunnen af en toe met u communiceren over onze producten, diensten, nieuws en evenementen. U hebt de mogelijkheid om deze informatie niet te ontvangen. Wij bieden een "opt-out"-functie in alle e-mailcommunicatie van deze aard, of zullen niet langer met u communiceren voor dit doel als u contact met ons opneemt en ons vertelt dat wij deze informatie niet aan u mogen communiceren. De enige communicatie waarvoor u zich niet kunt afmelden, is communicatie die nodig is om mededelingen te doen in verband met de Services, met inbegrip van informatie die specifiek is voor uw account, geplande schorsingen van de Services en uitval. Wij zullen trachten dit soort communicatie naar u tot een minimum te beperken.

Leeftijd voor toestemming

We verstrekken niet bewust de Diensten aan, en zullen niet bewust de persoonlijke informatie verzamelen van, iemand die jonger is dan de leeftijd waarop hij of zij toestemming heeft gegeven. Als u in een land in de EU/EER woont, moet u ten minste 16 jaar oud zijn om onze Services te gebruiken of een hogere leeftijd die in uw land vereist is om u te registreren voor of gebruik te maken van onze Services. Als u in een ander land woont, behalve in een land in de EU/EER, moet u ten minste 13 jaar oud zijn om onze Services te gebruiken of een hogere leeftijd die in uw land vereist is om u te registreren voor of gebruik te maken van onze Services. Naast het feit dat u de minimumleeftijd moet hebben om onze Services te gebruiken onder de toepasselijke wetgeving, moet uw ouder of voogd, als u niet oud genoeg bent om in uw land akkoord te gaan met ons Privacybeleid, namens u akkoord gaan met ons Privacybeleid. Als u zich zorgen maakt over de persoonlijke gegevens van uw kind, kunt u contact met ons opnemen via info@klimaatjobs.be

Noch de Site noch de Services zijn bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar, en niemand jonger dan 13 jaar mag persoonlijke gegevens verstrekken aan, op of via de Site of Services. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verstrek dan geen gegevens aan, op of via de site of services, doe geen aankopen via de site of services, maak geen gebruik van de interactieve of openbare commentaarfuncties en verstrek geen gegevens over uzelf aan ons, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via het e-mailadres in de bovenstaande paragraaf.

Rechten op uw informatie

U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien en te wijzigen via de webinterface die als onderdeel van de Diensten wordt aangeboden. Op schriftelijk verzoek en mits bewijs van identiteit hebt u toegang tot de persoonlijke gegevens die wij bewaren, gebruiken of meedelen en kunt u vragen dat de nodige correcties worden aangebracht, indien van toepassing, zoals toegestaan of vereist door de wet. Om er echter zeker van te zijn dat de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden accuraat en up-to-date is, verzoeken wij u ons onmiddellijk per post of e-mail op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw persoonlijke informatie.

Krachtens de GDPR kunt u aanspraak maken op aanvullende rechten, waaronder: (i) het recht om toestemming voor verwerking in te trekken, wanneer toestemming de basis van verwerking is; (ii) het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie en bepaalde andere aanvullende informatie, onder bepaalde voorwaarden; (iii) het recht om bezwaar te maken tegen onwettige gegevensverwerking, onder bepaalde voorwaarden; (iv) het recht op het wissen van persoonlijke informatie over u, onder bepaalde voorwaarden; (v) het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken, onder bepaalde voorwaarden, als u van mening bent dat we de legitieme basis voor verwerking hebben overschreden, verwerking niet langer nodig is, aan het verwerken zijn, of van mening bent dat uw persoonlijke informatie onnauwkeurig is; (vi) het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat hebt verstrekt, onder bepaalde voorwaarden; (vii) het recht bezwaar te maken tegen het nemen van geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen, onder bepaalde voorwaarden; (viii) het recht een klacht in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteiten. Als u meer wilt weten over uw rechten op grond van de GDPR, kunt u de pagina over gegevensbescherming van de Europese Commissie bezoeken.

Geaggregeerde gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om geaggregeerde gegevens te genereren voor intern gebruik en om deze op selectieve basis met anderen te delen. "Geaggregeerde gegevens" zijn gegevens die zijn ontdaan van informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd, en die zijn gemanipuleerd of gecombineerd om algemene, anonieme informatie te verstrekken. Uw identiteit en persoonlijke informatie worden anoniem gemaakt in de samengevoegde gegevens.

Cookies en logbestanden

Wij gebruiken cookies en logbestanden om gebruikersinformatie bij te houden. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die door een webserver naar uw webbrowser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om bij te houden welke paginavariant een bezoeker heeft gezien, om bij te houden of een bezoeker op een paginavariant heeft geklikt, om verkeerspatronen te monitoren en om de populariteit van serviceopties te peilen. Wij gebruiken deze informatie om u relevante inhoud en diensten te leveren.

Advertenties van derden en op interesses gebaseerde advertenties

Wij hebben geen controle over de verzameling of het gebruik van uw informatie door derden om op interesses gebaseerde reclame aan te bieden. Deze derden kunnen u echter de mogelijkheid bieden om ervoor te kiezen dat uw gegevens niet op deze manier worden verzameld of gebruikt. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van leden van het Network Advertising Initiative ("NAI") op de website van het NAI.

Veiligheid en bewaring

Wij streven ernaar ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke informatie te voorkomen, maar geen enkele datatransmissie via het Internet, draadloze apparatuur of in de lucht is gegarandeerd 100% veilig. Wij hebben redelijke beveiligingsprocedures en -praktijken geïmplementeerd en handhaven deze (op basis van de aard van de informatie die wij verzamelen) om die informatie te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Wij zullen onze beveiligingsprocedures blijven verbeteren naarmate nieuwe technologieën en procedures beschikbaar worden.

Wij raden u ten sterkste aan uw wachtwoord aan niemand bekend te maken.

Onthoud dat u bepaalt welke persoonlijke informatie u verstrekt tijdens het gebruik van de Site en Services. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw identificatiegegevens, wachtwoorden en/of persoonlijke informatie die u in uw bezit hebt voor het gebruik van de Site en/of Services. Wees altijd voorzichtig en verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en kunnen geen controle uitoefenen op, het gebruik door anderen van informatie die u aan hen verstrekt en u dient voorzichtig te zijn bij het selecteren van de persoonlijke informatie die u via de Site of Services aan anderen verstrekt. Evenzo kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van persoonlijke informatie of andere informatie die u via de Site of Services van andere gebruikers ontvangt, en u ontheft ons van alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud van persoonlijke informatie of andere informatie die u via de Site of Services ontvangt. Wij kunnen niet garanderen, of enige verantwoordelijkheid op ons nemen voor het verifiëren, van de juistheid van de persoonlijke informatie of andere informatie die door derden wordt verstrekt. U ontheft ons van alle aansprakelijkheid in verband met het gebruik van dergelijke persoonlijke informatie of andere informatie van anderen.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is, of zoals vereist door toepasselijke wetten, voorschriften of overheidsbevelen.

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we dat doen, zullen we een e-mail sturen naar gebruikers die zijn ingeschreven op de Bedrijfsnieuwslijst. Wij zullen ook een site banner toevoegen die gebruikers waarschuwt die mogelijk niet zijn ingeschreven. Indien de wijziging wezenlijke gevolgen heeft voor de behandeling van uw persoonsgegevens, en wij beschikken over uw e-mailadres maar u bent niet geabonneerd op de Company News-lijst, zullen wij u een e-mail sturen. (U bent er verantwoordelijk voor dat wij hiervoor over een up-to-date e-mail beschikken).

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of uw persoonsgegevens, als u een verzoek om toegang of correctie wilt indienen, als u toepasselijke rechten wilt uitoefenen, als u een klacht wilt indienen of als u informatie wilt over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot dienstverleners buiten Canada, kunt u onze privacyfunctionaris (of functionaris voor gegevensbescherming) per post of per e-mail bereiken via de volgende contactgegevens: per e-mail op info@klimaatjobs.be.