1. Erkenning en aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker

Klimaatwerk ("Ons" of "Wij") biedt de klimaatjobs site en diverse gerelateerde diensten (gezamenlijk, de "site") aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw naleving van alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen hierin opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen (de "Gebruiksvoorwaarden"), alsmede enige andere schriftelijke overeenkomst tussen ons en u. Bovendien zijn gebruikers bij het gebruik van bepaalde diensten of materialen op deze site onderworpen aan alle geplaatste regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten of materialen en die voorwaarden kunnen bevatten in aanvulling op die in deze Gebruiksvoorwaarden. Alle dergelijke richtlijnen of regels worden hierbij door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen.

DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GELIEVE DE SITE DAN NU TE VERLATEN. UW REMEDIE VOOR ONTEVREDENHEID MET DEZE SITE, OF PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD, OF ANDERE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP OF VIA DEZE SITE, IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF DIE SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN. UW OVEREENKOMST MET ONS MET BETREKKING TOT DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT ONMIDDELLIJK VAN KRACHT BIJ AANVANG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 01/31/2021. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze site en deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te bekijken en u vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen houdt erkenning in van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en instemming om u te houden aan en te worden gebonden door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, omvatten verwijzingen naar onze "Filialen" onze eigenaars, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvat (zonder beperking) alle partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren en/of leveren van deze site en/of de inhoud ervan.

2. Beschrijving van de diensten

Wij stellen verschillende diensten ter beschikking op deze site met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verstrekken van werkgelegenheidsadvertenties en andere soortgelijke diensten. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken, op uw eigen kosten, van alle apparatuur die nodig is om de diensten te gebruiken, met inbegrip van een computer, modem en toegang tot het internet (met inbegrip van de betaling van alle kosten in verband met dergelijke toegang).

Wij behouden ons het recht voor om de site te wijzigen of te beëindigen, met inbegrip van de functies van de site, op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan u. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij indien wij gebruik maken van dit recht. Alle nieuwe functies die de op dat moment bestaande diensten op deze site vergroten of verbeteren, zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Gedrag ter plaatse

Uw gebruik van de site is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de site. Door informatie te plaatsen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst, chatroom, message board, nieuwsgroep, softwarebibliotheek of andere interactieve dienst die voor u beschikbaar is op of via deze site, stemt u ermee in dat u geen inhoud zult uploaden, delen, plaatsen of anderszins verspreiden of de verspreiding ervan zult vergemakkelijken - met inbegrip van tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie - die:

a. onwettig, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus is, inbreuk maakt op andermans privacy, onrechtmatig is, expliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen bevat (inclusief maar niet beperkt tot seksueel taalgebruik van een gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of een groep individuen), of anderszins onze regels of ons beleid schendt;

b. een persoon of een groep personen slachtoffert, kwelt, vernedert of intimideert op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etnische afkomst, leeftijd of handicap;

c. inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht van publiciteit of ander eigendomsrecht van enige partij;

d. ongeoorloofde of ongevraagde reclame, junkmail of bulkmail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofd verzoek, of elke vorm van loterij of gokken inhoudt;

e. softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's bevat die ontworpen of bedoeld zijn om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken, of om gegevens of andere informatie van derden te beschadigen of daar ongeoorloofde toegang toe te verkrijgen; of

f. zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of vertegenwoordigers.

Wij onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van enig materiaal dat is geüpload of ingediend door derde gebruikers van de site. In het algemeen controleren wij de inhoud die door gebruikers van communicatiediensten, chatrooms, message boards, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve diensten die op of via deze site beschikbaar zijn, niet vooraf, monitoren of bewerken. Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die, naar ons oordeel, niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden en andere regels van gebruikersgedrag voor onze site, of die anderszins schadelijk, verwerpelijk of onjuist is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige mislukking of vertraging in het verwijderen van dergelijke inhoud. U stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en doet afstand van elke vordering tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering van inhoud. Zie "Gebruik van uw materiaal" hieronder voor een beschrijving van de te volgen procedures in het geval dat een partij van mening is dat op deze site geplaatste inhoud inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht van publiciteit of ander eigendomsrecht van een partij.

Bovendien mag u uw account niet gebruiken om de veiligheid van een andere account te schenden of om te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot een ander netwerk of server. Het is mogelijk dat niet alle delen van de site beschikbaar zijn voor u of andere geautoriseerde gebruikers van de site. U mag het gebruik en plezier van de site of andere soortgelijke diensten van anderen niet hinderen. Gebruikers die de veiligheid van systemen of netwerken schenden, kunnen strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

U stemt ermee in dat wij te allen tijde en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap, account of andere verbinding met onze site zonder voorafgaande kennisgeving aan u kunnen beëindigen wegens schending van een van de bovenstaande bepalingen. Bovendien erkent u dat wij volledig zullen meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, inclusief het meewerken met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke criminele schendingen.

4. Sites en informatie van derden

Deze site kan u doorlinken naar andere sites op het internet of op een andere manier verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten die door andere partijen worden aangeboden. Deze sites kunnen informatie of materiaal bevatten die sommige mensen als ongepast of beledigend kunnen ervaren. Deze andere sites en partijen staan niet onder onze controle, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, legaliteit, fatsoen, of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of omissies in verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten. De opname van een dergelijke link of verwijzing wordt louter gemakshalve aangeboden en impliceert geen goedkeuring van, of associatie met, de site of partij door ons, noch enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

5. Informatie over intellectuele eigendom

Copyright (c) 11/28/2016 Klimaatwerk Alle rechten voorbehouden.

In het kader van deze gebruiksvoorwaarden wordt "inhoud" gedefinieerd als alle informatie, gegevens, mededelingen, software, foto's, video, grafische voorstellingen, muziek, geluiden en ander materiaal en andere diensten die door gebruikers op onze site kunnen worden bekeken. Dit omvat message boards, chat en andere originele inhoud.

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, erkent u en stemt u ermee in dat alle inhoud die u op deze site wordt aangeboden, beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van Klimaatwerk en/of haar Filialen. U mag de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of de specifieke leverancier van de inhoud. Behalve een enkele kopie gemaakt voor persoonlijk gebruik, mag u geen documenten of informatie van deze site kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke content provider, en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op deze site hergebruikt. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal op deze site kan een inbreuk betekenen op het auteursrecht, het handelsmerk en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Noch wij, noch onze Filialen garanderen of verklaren dat uw gebruik van materiaal dat op deze site wordt weergegeven of via deze site is verkregen, geen inbreuk zal maken op de rechten van derden. Zie "Materiaal van de gebruiker" hieronder voor een beschrijving van de te volgen procedures in het geval dat een partij van mening is dat op deze site geplaatste inhoud inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij.

Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen, logo's en servicenamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van Klimaatwerk of aan haar gelieerde bedrijven. Alle andere handelsmerken of dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent u enig recht op het gebruik van enig handelsmerk, dienstmerk, logo, en/of de naam van klimaatjobs of zijn Filialen.

6. Ongeoorloofd gebruik van materialen

Behoudens ons privacybeleid worden alle mededelingen of materiaal die u om welke reden dan ook naar deze site of naar ons verzendt, hetzij via elektronische post, per post of op andere wijze, behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Hoewel u alle rechten behoudt op dergelijke communicatie of dergelijk materiaal, verleent u ons en onze agenten en filialen een niet-exclusief, betaald, eeuwigdurend en wereldwijd recht om dergelijk materiaal te kopiëren, te verspreiden, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te vertalen, aan te passen, te wijzigen en anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of niet bekend) waarin het wordt gebruikt.

Gelieve ons geen vertrouwelijke informatie of informatie waarop eigendomsrecht rust te doen toekomen, tenzij wij onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wij kunnen evenmin uw ongevraagde ideeën of voorstellen aanvaarden, dus verzoeken wij u deze in geen geval aan ons voor te leggen.

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen u hetzelfde te doen. Als u of een gebruiker van deze site meent dat zijn auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een bericht op deze site, moet u of de gebruiker onmiddellijk een kennisgeving sturen naar onze aangewezen agent (zoals hieronder aangegeven). Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

1. Identificeer voldoende gedetailleerd het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt of andere informatie die voldoende is om aan te geven op welk auteursrechtelijk beschermd werk inbreuk wordt gemaakt).

2. Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat in item #1 hierboven is vermeld.

3. Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen (e-mailadres heeft de voorkeur).

4. Geef, indien mogelijk, voldoende informatie om ons in staat te stellen de eigenaar/beheerder van de vermeend inbreukmakende webpagina of andere inhoud op de hoogte te stellen (een e-mailadres verdient de voorkeur).

5. Voeg de volgende verklaring toe: "Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal dat hierboven is beschreven als zijnde vermeend inbreukmakend, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet."

6. Voeg de volgende verklaring bij: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat ik de eigenaar ben van het auteursrecht of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt."

7. Onderteken het papier.

8. Stuur de schriftelijke mededeling naar het volgende adres:

Aangewezen agent voor geclaimde inbreuk:

Contact: Klimaatwerk

U erkent en gaat ermee akkoord dat na ontvangst van een kennisgeving van een claim van schending van het auteursrecht, wij het geïdentificeerde materiaal onmiddellijk van onze site mogen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens u of enige andere partij en dat de claims van de klagende partij en de partij die het materiaal oorspronkelijk heeft geplaatst, zullen worden doorverwezen naar het United provincies Copyright Office voor berechting zoals voorzien in de Digital Millennium Copyright Act.

8. Afwijzing van garanties

ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, (B) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MATERIALEN DOELTREFFEND, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE U VAN DE SITE VAN ONS OF ONZE FILIALEN KOOPT OF VERKRIJGT, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, VERGISSINGEN OF DEFECTEN.

DEZE SITE KAN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN DE PRIJZEN EN BESCHRIJVINGEN VAN ALLE PRODUCTEN DIE HIERIN ZIJN VERMELD. DE MATERIALEN OF DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN WIJ VERBINDEN ONS ER NIET TOE DERGELIJKE MATERIALEN OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGEN VAN MATERIAAL VIA DEZE SITE GESCHIEDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN U STEMT ERMEE IN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE ACTIVITEITEN.

Door uw gebruik van de site, kunt u de mogelijkheid hebben om commerciële transacties aan te gaan met andere gebruikers en verkopers. U erkent dat alle transacties met betrekking tot koopwaar of diensten aangeboden door een partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, onderhoud en leveringsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke transacties, uitsluitend worden overeengekomen tussen de verkoper of koper van dergelijke koopwaar en diensten en u. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT TRANSACTIES DIE WORDEN UITGEVOERD VIA, OF IN VERBAND MET DEZE SITE, EN U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VOLLEDIG OP EIGEN RISICO WORDEN UITGEVOERD. ELKE GARANTIE DIE WORDT VERSTREKT IN VERBAND MET PRODUCTEN, DIENSTEN, MATERIALEN OF INFORMATIE BESCHIKBAAR OP OF VIA DEZE SITE VAN EEN DERDE PARTIJ WORDT UITSLUITEND VERSTREKT DOOR DEZE DERDE PARTIJ, EN NIET DOOR ONS OF EEN ANDERE VAN ONZE FILIALEN.

Inhoud beschikbaar via deze site vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatieverstrekker, gebruiker van de site, of andere persoon of entiteit niet verbonden met ons. Wij onderschrijven niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring afgelegd door iemand anders dan een geautoriseerde woordvoerder van klimaatjobs die spreekt in zijn/haar officiële hoedanigheid. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de specifieke redactionele beleidslijnen geplaatst op verschillende secties van deze site, welke beleidslijnen zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat tijdelijke onderbrekingen van de diensten die via deze site beschikbaar zijn, als normale gebeurtenissen kunnen voorkomen. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over netwerken van derden waartoe u toegang krijgt tijdens het gebruik van deze site, en dat vertragingen en onderbrekingen van andere netwerktransmissies daarom volledig buiten onze controle vallen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de diensten die beschikbaar zijn op deze site worden geleverd "AS IS" en dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde levering of het niet opslaan van enige gebruikerscommunicatie of personalisatie-instellingen.

SOMMIGE PROVINCIES OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

9. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE FILIALEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, STRAF-, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WIJ AL DAN NIET OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OP BASIS VAN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF VAN ENIGE WEBSITE WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF DIE EEN LINK BEVAT NAAR DEZE SITE.

VOORTS ZIJN WIJ OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN OF VOOR HULP BIJ HET UITVOEREN VAN COMMERCIËLE TRANSACTIES VIA DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERWERKING VAN BESTELLINGEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

10. Schadeloosstelling

Op verzoek van ons, gaat u ermee akkoord te verdedigen, te vergoeden, en ons en onze filialen te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze site. Wij behouden ons het recht voor, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle van elke zaak anders onderworpen aan schadeloosstelling door u over te nemen, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

11. Beveiliging en paswoord

U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account en voor alle uitspraken die worden gedaan en handelingen of nalatigheden die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord en account. Daarom moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw wachtwoord en account. Ons personeel zal u nooit om uw wachtwoord vragen. U mag uw account niet overdragen of delen met anderen, en wij behouden ons het recht voor uw account onmiddellijk te beëindigen als u uw account toch overdraagt of deelt.

12. Deelname aan promoties

Van tijd tot tijd kan deze site advertenties bevatten die door derden worden aangeboden. U kunt correspondentie aangaan met of deelnemen aan promoties van de adverteerders die hun producten op deze site tonen. Dergelijke correspondentie of promoties, met inbegrip van de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke correspondentie of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor enig deel van een dergelijke correspondentie of promotie.

13. E-mail-, berichten-, blog- en chatdiensten

Wij kunnen e-mail-, berichten-, blogging- of chatdiensten (gezamenlijk "Mededelingen") beschikbaar stellen aan gebruikers van onze site, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe leverancier. Wij stellen afzonderlijke aanvullende overeenkomsten beschikbaar die de relatie tussen u en ons karakteriseren en die, behalve waar uitdrukkelijk vermeld of tegenstrijdig, deze Voorwaarden omvatten.

Wij zullen de inhoud van privé-communicatie niet inspecteren of openbaar maken, tenzij met toestemming van de afzender of de ontvanger, of in de nauw omschreven situaties die zijn voorzien in de Electronic Communications Privacy Act, of zoals anders vereist door de wet of door een gerechtelijk of overheidsbevel. Meer informatie is beschikbaar in ons Privacybeleid.

Wij kunnen geautomatiseerde controleapparatuur of -technieken gebruiken om onze gebruikers te beschermen tegen massale ongevraagde communicatie (ook bekend als "spam") en/of andere soorten elektronische communicatie die wij onverenigbaar achten met onze zakelijke doeleinden. Dergelijke apparaten of technieken zijn echter niet perfect, en wij zijn niet verantwoordelijk voor legitieme communicatie die wordt geblokkeerd, of voor ongevraagde communicatie die niet wordt geblokkeerd.

Mailboxen kunnen een beperkte opslagcapaciteit hebben. Indien u de maximaal toegestane opslagruimte overschrijdt, kunnen wij geautomatiseerde apparaten gebruiken die e-mailberichten verwijderen of blokkeren die de limiet overschrijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke verwijderde of geblokkeerde berichten.

14. Internationaal gebruik

Hoewel deze site wereldwijd toegankelijk is, verklaren wij niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten provincies, en het is verboden het materiaal te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is. Degenen die ervoor kiezen deze site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving. Elk aanbod voor een product, dienst en/of informatie in verband met deze site is nietig waar dit verboden is.

15. Beëindiging van het gebruik

U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele site of een deel ervan kunnen beëindigen of opschorten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze gebruiksvoorwaarden. Elk vermoeden van frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten kan reden zijn voor beëindiging van uw relatie en kan worden doorverwezen naar de juiste rechtshandhavingsinstanties.

Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de redenen daarvoor, vervalt uw recht om gebruik te maken van de diensten die op deze site beschikbaar zijn onmiddellijk, en u erkent en stemt ermee in dat wij uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en/of elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze site kunnen blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige claims of schade die voortvloeit uit een beëindiging of opschorting of enige andere acties die door ons in verband met een dergelijke beëindiging of opschorting.

16. Toepasselijk recht

Deze site (exclusief eventuele gelinkte sites) wordt door ons beheerd vanuit onze kantoren in Delaware, Verenigde provincies van Amerika. Hij is toegankelijk vanuit alle 50 landen provincies, alsook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Delaware, stemmen wij beiden, door deze site te bezoeken, ermee in dat de statuten en wetten van de provincie van Delaware, zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke beginselen daarvan en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, van toepassing zijn op alle zaken die verband houden met het gebruik van deze site en de aankoop van producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn. Ieder van ons gaat ermee akkoord en onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van elke bevoegde rechtbank binnen de provincie van Delaware met betrekking tot dergelijke aangelegenheden.

17. Mededelingen

Alle kennisgevingen aan een partij dienen schriftelijk te geschieden via e-mail of conventionele post. Kennisgevingen aan ons moeten worden verzonden ter attentie van de klantenservice op info@klimaatjobs.be. indien per conventionele post. Kennisgevingen aan u kunnen worden verzonden naar het adres dat door u is opgegeven als onderdeel van uw Registratiegegevens. Bovendien kunnen wij kennisgevingen of berichten via de site verspreiden om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan de site of andere belangrijke zaken, en dergelijke uitzendingen gelden als kennisgeving aan u op het moment van verzending.

18. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of aangepast door het gebruik van een of meer andere documenten. Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of aan te passen of om een bestelling te plaatsen voor producten of diensten waarvoor aanvullende of gewijzigde voorwaarden gelden, is nietig, tenzij anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst die door u en ons is ondertekend. Voor zover iets op of in verband met deze site in strijd of inconsistent is met deze gebruiksvoorwaarden, hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

19. Diversen

In elke actie om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, zal de winnende partij recht hebben op kosten en advocatenhonoraria. Elke actie die door u tegen ons of onze Filialen moet worden ingesteld binnen een jaar na de oorzaak van de actie ontstaat of worden geacht voor altijd kwijtgescholden en verjaagd.

U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen aan een partij, en elke vermeende poging daartoe is nietig. Wij mogen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden vrij overdragen.

U stemt ermee in geen enkel deel van deze site, of het gebruik van of de toegang tot deze site te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

In aanvulling op elk excuus voorzien door de toepasselijke wetgeving, zullen wij worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten beschikbaar via onze site als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzienbaar door een van beide partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, arbeidsonrust, oorlog, brand, ongeval, ongunstige weersomstandigheden, onvermogen om vervoer te beveiligen, overheidsbesluit of -regulering, en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met die welke hierboven zijn opgesomd.

Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en zullen de overige delen volledig van kracht blijven.

Indien wij nalaten een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of verwante rechten af te dwingen of uit te oefenen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afstand doen.

20. Contactinformatie

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld op deze site, worden de diensten beschikbaar via deze site aangeboden door Klimaatwerk. Als u merkt dat een gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt, neem dan contact met ons op via info@klimaatjobs.be.